Terugblik:
Performation
event 2017

Het Performation event 2017 zit erop! Met meer dan 330 bestuurders, managers, financials en specialisten was het een drukbezochte en interessante dag. Bedankt voor uw deelname!

Hieronder vindt u een terugblik op het event en een factsheet met de belangrijkste cijfers.
Een foto-impressie vindt u op deze pagina.

Nederland loopt warm voor
Value Based Health Care

Een ‘deep dive’ in de relevante zorgvragen van vandaag de dag. Zo werden de ruim 330 bezoekers van het Performation Event 2017 bij aanvang van het symposium opgewarmd voor hetgeen in ochtend- en middagprogramma volgen zou. Het waren niet zozeer de vragen als wel de inspirerende voorgangers in waardevolle zorg die deze dag de hoofdrol eisten – en tegelijkertijd de noodzaak én mogelijkheden voor verandering bijna pijnlijk duidelijk maakten.

Maar voor het zover was, werd er ontspannen afgetrapt tijdens de Inspirational Breakfast Session van Max Reckers. De performance-analist uit de staf van voetbalcoach Louis van Gaal legde aan de hand van teamprestaties de link tussen voetbal en zorg. “Sámen kies je voor waardevol. Je kunt als individu nog zo goed presteren, maar als je als team achterblijft, dan word je daarop afgerekend.” Maar hoe weet je nu wie goed presteert? Is dat de speler die de meeste passes geeft, de meeste aangekomen passes of de passes die leiden tot goalkansen? Met vermakelijke videofragmenten nam Reckers de zaal – toen al gevuld met zo’n 150 early birds – mee in het belang van het vinden van de juiste gegevens in een steeds groter groeiende databerg. Dat dit kan leiden tot prestaties die niemand voor mogelijk houdt, illustreerde hij met glorieuze beelden van het Nederlands elftal op het WK van 2014.

Geen volume, maar waarde

In deze ‘feel good’-hoedanigheid verplaatsten de aanwezigen zich naar de plenaire zaal voor het stevigere werk. Welkom geheten door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en Performations CEO Steven Lugard, werd vooraleerst het thema van het event inhoudelijk toegelicht. Met de huidige zorgsector die tegen zijn groeigrenzen aanloopt, gaat het niet langer om volume maar om waarde voor de patiënt. En in het licht van de verkiezingen is ‘Samen kiezen voor waardevolle zorg’ extra relevant, zo stelde de dagvoorzitter beslist. De aanwezige bestuurders, financials, managers en specialisten afkomstig van meer dan 65 zorginstellingen uit de zorg, én gecommitteerden van onder andere verzekeraars, brancheverenigingen en MSB’s werden vervolgens onderworpen aan een korte survey over actuele vraagstukken in de zorg. Middels Buzzmaster, dat de dag een interactief karakter bezorgde, zagen de aanwezigen onder andere dat 71 procent de hoogte van het eigen risico prima vindt en dat er een grootte discrepantie bestaat tussen directie en specialisten over de vraag of specialisten in loondienst van het ziekenhuis moeten komen. Actuele thema’s die later op de dag zowel plenair als tijdens het brede aanbod workshops vanuit verschillende perspectieven voorbij zouden komen.

Keeping populations happy and well

Een ‘inspiring alternative’. Zo kondigde Holger Wagenaar, COO van Performation, vervolgens de keynotespreker van het event aan: Dr. Mary L. Wilson, executive medical director van The Southeast Permanente Medical Group. Dit is een onderdeel van Kaiser Permanente, de Amerikaanse zorgaanbieder die zich al zeventig jaar sterk maakt voor de hoogste kwaliteit zorg voor de best beschikbare prijs. Dr. Wilson gaf een inkijkje in het ‘integrated health care delivery system’ van het Amerikaanse zorgconsortium. Een systeem dat zoveel mogelijk aspecten uit de keten rondom patiëntenzorg (zorg, verzekeringen, ziekenhuizen, preventie) herbergt onder één coöperatief dak. Een organisatie die bovendien opvalt door zijn volledig gecoördineerde, integrale aanpak rond de patiënt. Maar bovenal een systeem dat succesvol de beweging heeft weten te maken van volume naar waarde van zorg. En daarbij niet alleen een betere zorgkwaliteit weet te leveren, maar dat ook kostenefficiënter doet dan de gemiddelde zorgaanbieder in de VS.
De ‘secret sauce’ van dit succes, vertelde Wilson, ligt in de integrale aanpak. Alle bij het proces betrokkenen, zitten op één lijn als het gaat om het nastreven van het(zelfde) doel: ‘keeping our populations happy and well’.

75% zegt ‘ja’ tegen Kaiser-systeem

Een belangrijke rol daarbinnen is weggelegd voor preventie. Een aspect waar Nederlandse ziekenhuizen een op zijn minst ambivalent gevoel bij hebben. Want wie zaagt nu wel graag de tak af waarop hij zit? Het was dan ook niet verwonderlijk dat een aanzienlijk deel van het overweldigende aantal vragen na afloop van de presentatie ging over de inspanningen om mensen gezond te houden. Over het verplichte karakter ervan bijvoorbeeld. ‘We stimuleren mensen, we jagen ze zelfs na en motiveren ze om mee te doen, maar als ze echt niet willen, dan niet.’ Of over de businesscase van preventie. ‘Als verzekeraar wil je een langetermijnverbintenis aangaan. Eén jaar investeren om je cliënt vervolgens naar een andere verzekeraar te zien overstappen die de vruchten plukt van jouw preventieaanpak, heeft geen zin.’ Toch zijn we niet perfect, temperde Mary Wilson het onderhuids voelbare enthousiasme van de zaal. Ondanks het 70-jarige bestaan van Kaiser Permanente zijn ze nog altijd ‘on a journey’. En die reis duurt langer dan zijzelf dertig jaar geleden bij haar aantreden had verwacht. Het voor het Nederlandse zorglandschap onconventionele geluid landde desalniettemin bij het aanwezige publiek in vruchtbare aarde. Op de vraag ‘kan het Kaiser Permanente-systeem in Nederland werken?’, antwoordde maar liefst 75 procent van de aanwezigen met ‘ja!’.

Kwaliteit van zorg met NKR Online

Value Based Health Care liet zich ook vertalen in het doen van zinnige nacontrole bij borstkanker. Onder het motto ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ pleitte onderzoekster en klinisch epidemioloog Sabine Siesling van het IKNL voor maatwerk in de nazorg. Door gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en Performation te combineren, heeft Siesling inzichtelijk gemaakt dat nazorg bij borstkanker een persoonlijke aanpak vergt. “De kans op locoregionaal recidief na borstkanker is niet voor elke vrouw gelijk. Door zich te hebben op het individuele risicoprofiel, kun je als arts samen met de patiënt bekijken en zorg op maat bieden.” Daar sloot de livegang van NKR Online naadloos op aan: een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van 2,3 miljoen kankerpatiënten in Nederland. Beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en tot stand gekomen door gegevens van NKR en Performation te combineren. “Een schat aan gegevens die we hebben opgegraven”, zo noemde Valery Lemmens de totstandkoming van de database. “Alles begint met inzicht. Inzicht in data, inzicht in kwaliteit. Hoe is het met de patiënt gegaan? Hoe is de patiënt behandeld? Dit soort gegevens zijn door NKR Online voor ziekenhuizen gratis raadpleegbaar.” De exercitie oogstte niets dan lof. 'Een instrument waarmee we beter kunnen worden’, zo omschreef een van de aanwezigen NKR Online. ‘De beschikbare data en kwaliteit van zorg maken van Nederland een gidsland’, zo poneerde een ander.

Nederlandse stelsel geen belemmering

Sinds drie jaar focust het Udense Bernhoven onder de noemer ‘Droom-project’ op het leveren van waardevolle zorg in combinatie met een vermindering van de kosten. Iedere dokter wil kwaliteit van zorg leveren, zo stelden Geert van den Enden (financieel directeur) en Wink de Boer (medisch directeur) van Bernhoven. Maar in het ‘oude’ systeem zijn er allerlei belemmeringen die dat streven in de weg staan. Daarom zijn er in Bernhoven randvoorwaarden gecreëerd die aansluiten bij de wens om kwaliteit van zorg te leveren. Artsen zijn in loondienst en er is begonnen met het schrappen van onnodige zorg. “We nemen minder vaak mensen op, er worden minder operaties gedaan, minder ct-scans gemaakt. En tegelijkertijd worden onze uitkomsten beter, mensen zijn tevredener, krijgen meer aandacht, er wordt beter naar hen geluisterd.”
De aanpak die in nauwe samenwerking met huisartsen en verzekeraars tot stand is gekomen, leverde een stortvloed aan vragen uit de zaal op. Blijft de patiënt in de eerste lijn of gaat hij naar een ander ziekenhuis? Zijn de kosten van de eerste lijn toegenomen? Krijgt de patiënt de zorg die hij nodig heeft? De antwoorden maar vooral de huidige praktijk in en om het ziekenhuis tonen aan dat de initiatieven in het kader van het Droom-programma het beoogde resultaat opleveren. En dat ‘gewoon’ acterend in het Nederlandse zorgstelsel. Het verhaal van Bernhoven laat zien dat er kennelijk geen barrière is om vandaag nog te beginnen met de reis naar Value Based Health Care.

Meest inspirerend

Daarmee komt het ziekenhuis misschien ook wel het dichtst in de buurt van Kaiser Permanente, de Amerikaanse inspirerende voorganger waarmee het plenaire programma van het Performation Event begon. De naam die 80 procent van de aanwezigen net voor de lunch als meest inspirerend noemde en ook gedurende het bomvolle middagprogramma nog menigmaal zou vallen.